Szybki kontakt: sklep@tulua.pl, tel. 691 210 888
Darmowa dostawa od 200 PLN

Polityka prywatności Tulua.pl

Kim jesteśmy, jakie dane zbieramy, po co je zbieramy, jakie są nasze obowiązki, jakie Twoje prawa i z kim możesz skontaktować się bezpośrednio. To nasza polityka prywatności.

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2

OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”)[ FCX Styczyński spółka jawna ] (zwana dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej [www.tulua.pl] przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FCX Styczyński spółka jawna; dane kontaktowe, ul. Miejska 8, 43-344 Bielsko-Biała, numer telefonu: 602 864 570, adres e-mail: sklep@tulua.pl

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Grzegorzem Styczyńskim można się kontaktować pisząc na adres pocztowy: ul. Miejska 8, 43-344 Bielsko-Biała, najlepiej z dopiskiem: „Inspektor  Ochrony Danych Osobowych” lub adres e-mail – inspektor@tulua.pl

3. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) realizacji zamówień (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

Zakres danych osobowych przetwarzanych w związku ze składanym zamówieniem w Sklepie internetowym obejmuje:

1) imię i nazwisko (w przypadku Przedsiębiorców – nazwa firmy)

2) dane adresowe (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

3) numer telefonu

4) adres e-mail

b)  promocji i marketingu usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) i f)  Rozporządzenia),

W przypadku zapisania się do newslettera zakres podawanych danych osobowych obejmuje adres e-mail.

c) przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”)

w związku:

a. ze świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu

internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia, obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

Zakres zbierania i przetwarzania danych przez Bank ING oraz Twisto jest taki sam jak sklepu internetowego:

1) imię i nazwisko (w przypadku Przedsiębiorców – nazwa firmy)

2) dane adresowe (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj)

3) numer telefonu

4) adres e-mail

4. Sklep internetowy może przetwarzać Pani/Pana dane także w celu realizacji obowiązków przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia, a także w celach archiwalnych (dowodowych), ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3 i 4, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

a) ING Bank Śląski S.A.

b) Twisto Polska sp. z o.o.

c) podmioty uprawnione na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów, do których zostały zebrane zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa, w tym do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń przez okres 10 lat. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c) prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e) prawo do przenoszenia danych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) , ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.

9. Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest [ Urząd Ochrony Danych Osobowych ]. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia

umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

11. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

12. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

13. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

14. W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.